Privacy en cookies

 

1. Algemeen

 

De Degreve Urbain & fils,, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Ath 207 ,indeBelgischeKruispuntbankderOndernemingen ingeschreven onderhet nummer 0847 689 631 Degreve Urbain & filsisverantwoordelijkvoordeverwerkingvanuw persoonsgegevensopde website Webcarro.carrelages.webcarro@gmail.com.

 

WebCarroleeft als Belgische vennootschap deBelgische Wet van 8 december 1992 tot beschermingvande persoonlijkelevenssfeertenopzichtevandeverwerkingvan persoonsgegevens’na, zoalsgewijzigddoordeWetvan11december1998,alsookdeWet van13 juni 2005betreffende deelektronischecommunicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

 

EenverklaringwerdafgelegdbijdeBelgische Commissievoorde Beschermingvande PersoonlijkeLevenssfeerwatbetreftdeverwerkingvanjouwpersoonsgegevens,zoalsdewet ditvraagt.

 

 

 

2. Persoonsgegevens die verzameldworden

 

2.1. De gegevensdie je onsmeedeelt

 

In hetaanmeldingsformulieropdeWebsite:e-mailadres: carrelages.webcarro@gmail.com.

 

2.2. De gegevensdie automatisch worden verzameld:

 

Bepaaldegegevenswordenverzameldviacookies:zieonderaan inditdocumentvooronze cookiepolicy.

 

Bepaaldegegevenskunnen eveneens verzameld wordenzonderin cookiesopgeslagente zijn.ZijkunnenenkelgelezenwordendoorWebCarroenuitsluitendgedurendejouwbezoekaan de Website.Hetgaatom:1°)het TCP/IPadres2°)hettypeendeversievanjouw navigatiesysteem3°) delaatstbezochteinternetpagina.

 

2.3. De persoonsgegevensdie doorcommerciële partnerswordenmeegedeeld.

 

Indezehypothesegaranderende commerciëlepartnersvanWebCarroaanWebCarrodatde commerciëlepartnersde toestemming hebbenbekomen omde betreffende persoonsgegevensover temaken.

 

 

 

3. Doeleinden van deverwerking

 

3.1. Algemene doeleinden

 

Jouwpersoonsgegevensworden verzameld om:

? Je dedienstaangeboden opdeWebsitete kunnenleveren;

? Hetdoenvanmarktonderzoekterverbeteringvandetechnischeeninhoudelijke kwaliteitvandeWebsite;

? Hetverstrekkenvaninformatie,hetverzendenvane-mailsmetverschillende aanbiedingendie jezoudenkunnen interesseren;

?De technischeadministratievandeWebsitete beheren;

? Nadegegevensanoniemtehebbengemaakt,statistiekenoptemakenofenquêtesuit tevoerenmetbetrekkingtothetaantalbezoekenvandeverschillendeonderdelenvan deWebsite.

 

 

 

3.2. Direct marketingenmededelingaan derden

 

Jouw persoonsgegevenswordenstriktvertrouwelijkgehoudenen wordeningeengeval meegedeeldaan derdenofgebruiktvoordoeleindenvandirect marketing, tenzijDegreve Urbain & filshiervoorjouwexplicietevoorafgaande toestemmingheeftverkregen(opt-in”)bijje Aanmelding.

 

Dezetoestemming kan opelkmomentwordeningetrokken,zonder motiveringengratisdoor verzendingvaneen e-mail aan carrelages.webcarro@gmail.com.

 

 

3.3. Ernstigeovertredingen

 

Opverzoekkunnenjouwgegevensbijernstigeovertredingenvande wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie)worden verstrekt.

 

 

 

4. Duurvan hetbijhouden van de gegevens

 

Allepersoonsgegevenswordenbewaardvoor eenperiodedienoodzakelijk isomdedienstte leverendoor carrelages.webcarro@gmail.com.

 

 

5. Rechtvan toegang enverbetering

 

Jehebthetrechtomopelkmomentgratiskennistenemenvanjouw persoonsgegevens, dezete verbeteren of te wijzigenenditdoorverzendingvaneen e-mailaan carrelages.webcarro@gmail.comofperbriefaanhetadres inartikel1vandezePrivacy & Cookie Policy,mits bijvoegingvaneen kopie vanjouwidentiteitskaart.

 

Jebentgeheel vrijomjouwpersoonsgegevensaldannietaanWebcarromeetedelen.Jedient weltewetendatbepaaldedienstengeweigerd kunnenwordenindienjejouw persoonsgegevensnietinvultophetbestelformulierendatjeals enigeverantwoordelijkbent voorde juistheid vandegegevensdiejemeedeeltaan Webcarro.

 

 

 

6. Rechtvan verzet

 

Jekanjouwrechtvanverzettegendeverwerkingvanjouwpersoonsgegevensomernstige enlegitieme redenenuitoefenendooreen e-mailte richtenaan carrelages.webcarro@gmail.com. Je kan jeechternietverzettentegendeverwerking vanjouwpersoonsgegevensindiendit noodzakelijkisvoor deuitvoeringvandecontractuele verplichtingen.

 

 

 

7. Veiligheiden vertrouwelijkheid

WebCarroheeftveiligheidsmaatregelenontwikkelddieaangepastzijnop technischen organisatorischvlak,omdevernietiging,het verlies,devervalsing,dewijziging,deniet- toegestane toegang ofde kennisgevingpervergissingaanderden vanpersoonsgegevens verzameldopde Websitetevermijdenalsookelkeandereniettoegestaneverwerkingvan deze gegevens.

 

IngeengevalkanWebCarroaansprakelijkwordengeachtvoorenigedirecteofindirecte,schade dievoortvloeituiteen foutiefofonrechtmatiggebruikdooreenderde vande persoonsgegevens.

 

WebCarrohoudt eraanjeervan te verwittigen dat deWebsitelinks, hyperlinksof referentieskan bevattennaaranderesites,dieWebCarronietcontroleertenwaaropdeze Privacy & CookiePolicyniet vantoepassingis.Dezesiteswordeninderdaad nietbeheerddoor WebCarro. WebCarroisniet aansprakelijkvoordeinhoudvanzulkewebsiteswaarnaarverwezenwordten ooknietvoor deaanbiedingen,producten ofdiensten dieeropvermeld worden.WebCarroraadtjedusaan omaandachtigelkprivacyreglementvanelkesitediejebezoekt, telezendaardezekan verschillenvandeze Privacy & Cookie Policy.

 

 

8. Cookies

 

 

8.1. Informatie overonsgebruikvan Cookies

 

 

OnzeWebsitegebruiktcookiesengelijkaardigetechnologieënomjouwgebruiksvoorkeuren teonderscheidenvandievananderegebruikersvanonze Website.Dithelptonsomjeeen beteregebruikerservaringtebiedenwanneerjeonze Websitebezoektenlaatonsooktoe onzeWebsitete optimaliseren.

 

Cookiesensoortgelijke technologieënlatenechterniettoeomsystematischgegevenste verzamelendiedegebruikersvanonze Websitezoudenkunnenidentificeren.Zijhelpenons enkeldewerkingvanonze Websiteteverbeteren,tebegrijpenwatdeinteressesvanonze gebruikers zijn entemetenhoedoeltreffenddeinhoud vanonzeWebsite is.

 

Tengevolgevanrecentewetswijzigingenwordenalle Websitesdiegerichtzijnopbepaalde delenvandeEuropeseUnieverplichtomjouw toestemmingtevragenvoorhetgebruikof opslaanvancookiesengelijkaardigetechnologieënopjouwcomputersofmobieleapparaten. Dezecookiepolicygeeftjeduidelijkeenvolledigeinformatieoverdecookiesdiewijgebruiken enhundoel.GelieveonzePrivacy & Cookie Policytelezenom kennistenemenvandeprivacy regels die van toepassingzijn op deWebsite

 

VoorverdereinformatieoverdezeCookiePolicy kanuonscontacterenvia carrelages.webcarro@gmail.com.

 

 

 

 

8.2. Wat iseen cookie?

 

 

Eencookie iskleintekst- encijferbestanddat wij opslaan injebrowserof opdehardeschijf van jecomputer.Op diemanier kunnenwijjouwvoorkeurenbij het gebruikvanonze Website onthouden.

 

Van zodra jeonzeWebsite bezoekt zal jetoestemming gevraagd worden voorhetplaatsen van de verschillende categorieën cookies diewijgebruiken.

 

OF

 

 

 

 

 

 

8.3. Soortencookies

 

 

Cookieskunnen wordenonderverdeeld naargelanghun oorsprong,hunfunctie enhun levensduur.

 

First-partycookieszijncookiesdiegeplaatstwordendooreenWebsitedieopdat momentbezochtwordtdoorde gebruiker (b.v.cookies geplaatstdoor (EMAIL ADRES).

 

Third-partycookieszijncookiesdiegeplaatstwordendooreenanderedomeinnaam dandievande Websitediebezochtwordtdoordegebruiker.Alseengebruikereen WebsitebezoekteneenderdepartijeencookieplaatstviadieWebsite,danisditeen third-partycookie(b.v.cookiesgeplaatst door Google, TwitterenFacebook).

 

Functionelecookieszijncookiesdieervoorzorgendatde Websitenaarbehoren functioneert(b.v.cookiesvoorlog-inofregistratie,taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijsfirstpartycookies.

 

Niet-functionele cookieszijncookiesdiegeplaatst kunnenwordenvoorstatistische, sociale,targetingencommerciëledoeleinden.Zijhebbennietstemakenmetdelouter technischeondersteuningvande Website.Cookiesmetstatistischedoeleindenlaten toeomnategaanwelkepagina’svande Websiteubezoekt,waaruwcomputer gelokaliseerdis,enz.Cookiesmetsocialedoeleindenmakenhetdegebruikermogelijk omdeinhoudvandebezochte Websiteviasocialemediarechtstreekstedelenmet anderen.Cookiesmettargetingdoeleindenlatentoedatopbasisvanuwsurfgedrag eenprofielwordtopgebouwdzodatde vertoondeadvertenties wordenafgestemd op uwinteresses.Cookies metcommerciëledoeleindenhoudenbijhoeveelenwelke advertentiesaaneengebruikerwerdengetoond.Niet-functionelecookies kunnen first-partyofthird-partycookies zijn.

 

Permanente cookies:Dezecookiesblijvenophetapparaatvandegebruiker aanwezigvoordeduurbepaaldinde cookie.Zewordengeactiveerdtelkensde gebruikerde Websitebezoektdiedezecookieheeftgeplaatst(b.v.cookiesgeplaatst doorsocialemediazoalsTwitter,Facebook, GoogleAnalyticsetc).De meesteniet- functionele cookies zijn permanente cookies.

 

Sessiecookies:Dezecookieslatentoe dehandelingenvaneengebruikerte vereenvoudigenenaanelkaartelinkentijdenseenbrowsersessie.Eenbrowsersessie begintwanneereengebruikerhetbrowserschermopenten eindigtwanneerde gebruikerhet browserschermsluit. Sessiecookieswordentijdelijkgeplaatst.Zodraudebrowser afsluit,wordenallesessiecookiesverwijderd.Demeeste functionelecookieszijn sessie cookies.

 

8.4. Jouwtoestemming

 

Bijjeeerstebezoekaanonze Websitewordtjegevraagdomonzeverschillendesoorten cookiesteaanvaarden.Jekancategoriepercategoriecookiestoestaanofweigeren.Je kan teallentijdedecookieinstellingenvooronzeWebsitewijzigenviadehyperlinkonderaanonze website enaldus jetoestemming intrekken.

 

OF

 

 

 

 

 

 

8.5. Jebrowserinstellingenveranderen

 

 

Wijwijzenjeeropdatwebbrowsersje toelatenomjecookieinstellingentewijzigen.Deze instellingenzijnmeestal terug tevinden inhetmenuOpties’ofVoorkeurenvanje webbrowser.Omdezeinstellingenbetertebegrijpen, kunnendevolgendelinksnuttigzijn. Zonietdienje de‘Help’functiein jewebbrowserteconsulterenvoor meer details.

 

? Cookie instellingen in Internet Explorer

? Cookie instellingenin Firefox

?Cookie instellingen in Chrome

?Cookie instellingen in Safari

 

8.6. Meerinformatieovercookies

 

 

 

 

Informatie overcookies

 

Verdere nuttigeinformatie overcookies vind jehier: http://www.allaboutcookies.org/

InternetAdvertisingBureau

 

De belangenverenigingvandigitale marketeersheeft een gidsopgesteldoveronline behavioural advertisingenonlineprivacy. Je kandiegidshier terugvinden: http://www.youronlinechoices.eu/

 

 

 

8.7. Welkecookiesgebruikenwijop Webcarro

 

 

 

 

Functionele cookies

--

 

 

Niet-functionelecookies

 

 --

 

 

Voorcookiesgeplaatstdoorderdepartijen(o.a.GoogleAnalytics)verwijzenwijjegraagnaar deverklaringendiedezepartijenophun respectievewebsitesdaarovergeven.Letop:wij oefenengeenenkeleinvloeduitopdeinhoudvandieverklaringen, nochopdeinhoud vandecookies vandeze derdepartijen.

 

 

 

? Google Analyticscookies

? […]

 

 

9. Toepasselijk rechten bevoegdheidsbeding

 

DezePrivacy & Cookie Policywordtbeheerst,geïnterpreteerden uitgevoerdinovereenstemming met hetBelgischerecht,dat exclusiefvan toepassingisbij elkeventueel geschil.

 

De nederlandstalige rechtbanken vanBrusselzijnexclusiefbevoegdom te oordelenoverelkgeschildatzoukunnenvoortvloeienuitde interpretatieofde uitvoeringvan deze Privacy & Cookie Policy.

 

 

10.Aanvaarding

 

DoordeWebsitetebezoekenen ten laatsteophetogenblikvanjouwbestelling,aanvaardje allebepalingenvan dezePrivacy & Cookie Policy enstemje ermeein datWebcarrojouw persoonsgegevensverzamelten verwerktin overeenstemmingmetdeze Privacy & Cookie Policy.

dzd